Publikacje Europa Zach.

1

The Effectiveness of Bioresonance Method on Human Health, 2019, Periklis Karakos*, Tripsiannis Grigorios, Konstantinidis Theodoros, Lialiaris Theodoros, School of Medicine, Democritus University of Thrace, Alexandroupolis, Greece

https://openepidemiologyjournal.com/VOLUME/8/PAGE/1/FULLTEXT/

2

Are there evidence-based studies on the efficacy of bioresonance therapy?

https://maisonsaine.ca/wp-content/uploads/2015/01/are20there20evidence20based20studies.pdf

3

Placebo-controlled study of the effects of a standardized MORA bioresonance therapy on functional gastrointestinal complaints

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16582548/

4

Low-frequency electromagnetic stimulation may lead to regression of Morris hepatoma in buffalo rats (Niskoczęstotliwościowa stymulacja elektromagnetyczna może prowadzić do cofania się hepatomy Morrisa u szczurów)

Fedorowski A, Steciwko A, Rabczynski J., Journal of alternative and complementary medicine, 2004

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15165406

WYNIKI:

Trzydzieści jeden (31) przypadków (69%, n = 45) całkowitej regresji nowotworu zaobserwowano w grupach eksperymentalnych… Nie wykryto przerzutów do płuc – zwykle obserwowanych u nosicieli nowotworów. Co więcej, w loci inokulacyjnym stwierdzono, że ślady dawnej implantacji i wchłaniania nowotworu są związane z wysoką aktywnością odpowiedzi immunologicznej za pośrednictwem komórek. Nie zaobserwowano regresji w grupie kontrolnej.

WNIOSKI:

Nie można wykluczyć, że sygnały LF-EM przekazywane za pośrednictwem BRT (Bioresonance Theraphy) do nosicieli nowotworów mogą stymulować dwa oddzielne procesy: skuteczną odpowiedź immunologiczną i / lub śmierć komórek nowotworowych. Wydaje się, że metoda ta jest zdolna do indukowania regresji transplantowalnego wątrobiaka in vivo, a zatem jest potencjalnym przedmiotem dalszych badań.

5

Entamoeba histolytica and Trichomonas vaginalis: trophozoite growth inhibition by metronidazole electro-transferred water. (Entamoeba histolytica i Trichomonas vaginalis: hamowanie wzrostu trofozoitów za pomocą wody z elektrycznie transferowanym metronidazolem). Heredia-Rojas JA, et al, Experimental parasitology, 2011

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0014489410002328?fbclid=IwAR1zkm5z5zYzpYkoaty2U5t5LZaaRd86toCegav9AF2ORJCcLZh6Iofm5sc&via%3Dihub

Wpływ fal elektromagnetycznych niskiej częstotliwości (LF-EM) na mikroorganizmy był przedmiotem badań eksperymentalnych przez ponad dwie dekady, a wyniki są obiecujące. Równolegle pojawiła się interesująca procedura znana jako terapia biofizyczno-informacyjna lub biorezonansowa (BRT), która w zasadzie opiera się na stymulacji LF-EM. BRT został odkryty pod koniec lat 80., ale nadal jest słabo zbadany. W artykule tym wykazano, że dzięki transferowi informacji metronidazolowych do próbek wody przez wzmacniacz elektroniczny (urządzenie BRT), wzrost hodowanych trofozoitów Entamoeba histolytica i Trichomonasvaginalis jest znacznie zahamowany w porównaniu z hodowlami potraktowanymi innymi i pozorowanymi elektrostatycznymi próbkami wody. Jako odniesienie zastosowano pozytywną kontrolę metronidazolu, dobrze znanego leku cytotoksycznego przeciwko pasożytom.