NOB – Terapie w onkologii

#biorezonans#nowotwory#chemioterapia

Paliatywne skutki terapii biorezonansowej z radioterapią lub chemioterapią lub bez niej u pacjentów z rakiem

E. Kirsever , H.S. Kiziltan , R. Yilmaz

International Journal of Radiation Research 2022, 20(1): 43-48

„Abstrakt:

skutki uboczne terapii, takich jak chemioterapia (CT), radioterapia (RT) i chirurgia u pacjentów z rakiem są bardzo wysokie. Z tego powodu, nawet po wyzdrowieniu w przypadku raka, życie jest często skracane z powodu skutków ubocznych leczenia.

Leczenie biorezonansowe (BRT) raka ma na celu zmniejszenie dolegliwości związanych z rakiem, takich jak ból, nudności i osłabienie lub skutki uboczne leczenia.

Materiały i metody:

w tym badaniu efekty BRT oceniano na podstawie stanu sprawności, objawowego powrotu do zdrowia po terapii u pacjentów z rakiem leczonych BICOM BRT z RT lub CT lub bez. Używaliśmy programów Ai, harmonijnych odwróconych i dysharmonijnych odwróconych (Hi-Di) programów do leczenia bólu, mdłości, duszności, itp. dolegliwości z użyciem miejscowych elektrod maszyny BICOM.

W obecnym badaniu ocena 51 pacjenci onkologiczni leczeni BRT, w wieku 21 a 81 rokiem życia, leczeni operacyjnie lub bezoperacyjnie, CT / and or RT, ECOG performance 2-4 między 2015- 2019 (tabela 1).

Wyniki:

Poprawa punktacji ECOG, VAS, ESA z złagodzeniem objawów wykazano u 47,1% pacjentów. Dodatkowo wyniki badań laboratoryjnych i obrazowych odnotowały poprawę u 33,4% pacjentów. 87,8% pacjentów nie potrzebowali intensywnej opieki.

Gdy liczba sesji wzrosła, złagodzenie i odpowiedź na leczenie poprawiły się w oparciu o w sprawie klasyfikacji danych (Tabela 3, 4, 5). Znaczna poprawa wydajności ECOG wyniki obserwowano tylko w grupie pacjentów z wysokim podstawowym wynikiem wydajności ECOG (3-4) którzy otrzymali BRT z konwencjonalną terapią, w porównaniu z pacjentami otrzymującymi samą BRT (Tabela 4).

Złagodzenie objawów pacjenta po BRT pokazano w Tabela 6.

Najlepiej odpowiedziały programy były meridian żołądka (25 kHz i 800 kHz), w przypadku objawów żołądkowych (1,8-7,2 Hz) H + Di i 4 minuty i 73,9% odpowiedzi), meridian płuc (10,2 Hz, H + Di, 4 minuty i 63,6% odpowiedź), blokada kości krzyżowej (10 Hz i 52,9% odpowiedź). Objawy z największą poprawą z BRT są mdłości i nudności (100% z różnymi stopniami ulgi u pacjentów 23/23), ból (83,7% ulga 31/37 pacjentów) i duszności (81,8% ulga 9 / 11pacjentów).

U 5 pacjentów mających przerzuty do mózgu lub pierwotny guz mózgu, 20% poprawę obserwowano w 40% (2 z 5 pacjentów) z powodu niedowładu i objawów plegii.

Dwóch pacjentów, u których zdiagnozowano szpiczaka mnogiego w stopień III I IV miało ból, infekcje, objawy osłabienia i ECOG punktacja 3-4. Po 12. sesjach BRT odbywających się 2 razy w tygodniu ich objawy były znacznie zmniejszone. Ich wyniki ECOG, VAS i ESAS spadły z 4 do 0-1 punktów. Jedną kompletną, a drugą w 80% odpowiedzi osiągnięto u dwóch pacjentów z chłoniakiem nieziarniczym (NHL).

23 z 51 pacjentów zmarło po 60 miesiącach okresy up. Mediana przeżycia wynosiła 10 miesięcy u tych 23 zmarłych pacjentów, których 10 w grupie 2 i 13 w grupie 3. Ponadto 7 z 23 zmarłych pacjentów żyło między 15 -44 miesiącami. Całkowite przeżycie pięcioletnie i trzyletnie były odpowiednio 45,09% i 76,47% u wszystkich 51 pacjentów. Pięcioletni wskaźnik przeżycia uzyskano do 2 z 15 pacjentów (13,3%) u pacjentów z ECOG 4 (Grupa 3). Leczenie BRT ma ograniczone zastosowanie w onkologii z powodu braku wystarczającej liczby badań klinicznych (20 -23). Pierwsze znane ważne badanie kliniczne przeprowadzono przez Barboftali et al. Skuteczność terapeutyczna była wykazana, gdy zastosowano określone częstotliwości miejscowo w miejscach guza, w których był rak wątrobowokomórkowy (HCC), trzustki, jelita grubego, jajnika, piersi, rak prostaty, płuc i pęcherza moczowego. Proliferacja komórki rakowej jest hamowana przez specyficzną modulację częstotliwości. BRT może poprawić osłabienie układu odpornościowego (19, 24). Skutki uboczne terapii przeciwnowotworowych zostały zmniejszone w różnych typach raka, takich jak nowotwory wątroby, piersi, jajników, trzustki, okrężnicy, glejakiem a wyniki leczenia okazały się być sukcesem.

Wniosek:

BRT jest łatwą metodą stosowaną u pacjentów z rakiem;

Jest to bezpieczna, skuteczna metoda leczenia, która zwiększa sukces konwencjonalnej terapii, zmniejsza skutki uboczne, wpływa pozytywnie na jakość życia pacjentów, długość życia i jakość opieki paliatywnej. W onkologii klinicznej praktyka, multidyscyplinarne podejście i wsparcie terapii może być włączone, przedkliniczne i kliniczne zaawansowane badania mogą wesprzeć planowaną działania w tej dziedzinie.

Pełna treść artykułu:

https://www.sid.ir/fileserver/je/92620220107.pdf